CARBON 2 – Group exhibition selected by Habib Farajabadi

August 25 – September 26, 2023

Artists:
Afra Farahanak
Aida Balanchi
Ali Kadkhoda
Aria Shahab
Asal Alikhani
Ayda Roozbayani
Elahe Tehrani
Keiman Mahabadi
Kiana Abrishami
Mahsa Hashemi
Mahshid Riahi
Massa Reza
Pariya Hozhabri
Parsa Minai
Reza Moghimi
Sajjad Kashef
Setare Taji
Soheil Joudi
Yasaman Khaleghi
Yasmin Moshari